Kuntoutumisen polku


Kuopion Mielenterveyden Tuki ry:n toiminnan pohjaksi on luotu järjestölähtöinen kuntoutumisen polku. Polun kautta mahdollistuu pitkäjänteinen, yksilön huomioon ottava ja kuntoutumista asteittain tukeva työskentely. Polun avulla toimintaan osallistuvia ohjataan asteittain ryhmäläisistä kohti vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana toimimista.


Etukäteen laaditulla toimintakalenterilla luodaan rutiineja arkeen. Toiminnan keskiössä on vertaiset, joiden avulla laajennetaan sosiaalista verkostoa ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Harrasteryhmissä kaivetaan esille piilossa olevia taitoja sekä osaamista ja vahvistetaan niitä. Avoimissa keskusteluryhmissä rohkaistaan keskustelemaan omasta sairaudesta ja elämäntilanteesta. Ne toimivat ponnahdusalustana Pohtimo - ja Miten minusta tuli minä -ryhmiin, joissa rakennetaan positiivista minäkuvaa tieteellisen teoriatiedon pohjalta. Näiden jälkeen lisätään merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä elämään vertaisohjaajuuden, kokemusasiantuntijuuden ja erilaisten luottamustoimien kautta.


Vertaisohjaajilla on vapaat kädet suunnitella, kehittää ja toteuttaa ryhmäänsä. Koko kuntoutumisen polun läpikäyminen on usean vuoden prosessi ja jokaisella sen kesto on yksilöllinen. Yhdistyksen työntekijöillä on tärkeä rooli kannustaa ja ohjata yksilöllisesti jokaista osallistujaa omalla polullaan. Jokaiselle annetaan mahdollisuus kuntoutua sekä rohkaistaan ja tuetaan niitä, jotka kokevat takapakkeja polullaan. Säännöllinen ryhmätoiminta mahdollistaa tavoitteellisemman ohjauksen kuntoutumisen polulla."Olen voinut havainnoida itseäni ja tunnustella voimavarojani
ryhmänohjaamisessa myös mahdollista työhön paluuta silmällä pitäen.”

(vertaisohjaaja)